July 29th 2007

શું લખું?

                   શું લખું?                                29/7/2007
શું લખું? શું લખું? મનમાં એવું થયા કરે,
       આજે લખુ કાલે લખીશ એવું મન કાયમ કહ્યા કરે.
લખુ લખાશે કે લખાયું એવું કાંઈક બની ગયું,
          મનનું મનમાં ના રહેતા કાંઈક આજે કહી જવાયું.
ઉર્મીબેનનો અણસાર ને વિજયભાઈ નો પ્રેમ,
       લાવ્યા સર્જકોની સંગાથે હૈયે રાખી કાયમ હેત.
મનમાં લાગી માયા ને કલમ બનાવે કાયા,
       પ્રદીપ,પ્રદીપ કરતાં આજે હું પરદીપ બની રહું.
હેત માગું હામ ધરી હું પ્રેમ કાયમ મળ્યા કરે,
       વર્ષા હેતની વરસ્યા કરેને પ્રેમ સૌનો મળ્યા કરે.

                              —————————-

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment