March 22nd 2009

શાણપણ એટલે…

                  શાણપણ એટલે…

 તાઃ૨૧/૩/૨૦૦૯                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

 શાણપણ એટલે
            સમયની સાથે ચાલો
            બાળપણમાં ભણી લો
            જુવાનીમા કમાઇ લો
       પ્રભાતે પરમાત્માને ભજી લો
                     મળેલ મહેનતથી જીવી લો
                     આશાને વિદાય દઇ દો
                     મોહ માયાને ત્યજી દો
                     અભિમાનને છોડી દો
           મેળવેલ જ્ઞાનને પચાવી લો
           સહવાસને પારખી લો
           સંતાનની ઉંમરને પારખી લો
           ડગલુ ભરતાં પહેલા વિચારી લો
                      પ્રેમ અને વ્યવહારને સંભાળી લો
                      મારું અને આપણુ બરાબર સમજી લો
                      ચાલ અને ચાહતને ઓળખી લો
                      અતિ અને અભિમાનને ત્યજી દો
મુંઝવણ અને મન પ્રભુ કૃપાથી જ ઉકેલાય છે તે જાણી લો.

——–________——–_______——–________——–______

March 22nd 2009

સાળંગપુરના હનુમાન

 
 
                         સાળંગપુરના હનુમાન

 

તાઃ૨૧//૨૦૦૯      શનીવાર        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

 

સાળંગપુરથી કૃપા થઇ, ત્યાં બિમારી ભાગી ગઇ

શક્તિદાતા  પવનપુત્રની, શનીવારે જ્યાં પુંજાથઇ

                                         ……..સાળંગપુરથી  કૃપા થઇ.

પ્રેમ ભાવથી દીવો કીધો,ને દ્રઢ નિર્ણય કરી લીધો 

કૃપાપામવા અંજનીપુત્રની,મનથી ભક્તિ શરુકીધી

                                          ……..સાળંગપુરથી  કૃપા થઇ.

સિંદુર,તેલથી પુંજન કરી,મેં પ્રેમે તેલનોદીવોદીધો 

પરમકૃપાળુ,ભક્તિઆધારીનુ,શરણુ મેં માગી લીધુ

                                           ……..સાળંગપુરથી  કૃપા થઇ.

સુખ કર્તા,દુઃખ હર્તા,પ્રભુ રામના પણ છે વ્હાલા

માતા સીતાની પામી કૃપા, ભક્તિ ગંગામાં ન્હાતા

                                           ……..સાળંગપુરથી  કૃપા થઇ.

ભુત પ્રેત જગમાં ભગાડી,ભક્તિંમાં દેતા સાથ

આવશે આજે આંગણેમારે,શનીવારનો છેસહવાસ

                                           ……..સાળંગપુરથી  કૃપા થઇ.

ભાગે ભુત ને ભુવો ભાગે, જ્યાં ગદા દેખાઇ જાય

કેસરીનંદનની દયા મળે,જે ભક્તિ જગમાં ન્હાય

                                           ……..સાળંગપુરથી  કૃપા થઇ.

નમોહનુમંતે નમોહનુમંતે,કહેતાઆનંદ મનેથાય

ભક્તિમાં જેમળે દેહે,જગમાં તે ના કમાવાય

                                            ……..સાળંગપુરથી  કૃપા થઇ.

હનુમાનદાદાકે પવનપુત્ર,અંજનીપુત્રકે શનીશ્વરદેવ

જગમાં દીધા નામઅનેક,પણ ભક્તિમાંશક્તિછેએક

                                            ……..સાળંગપુરથી  કૃપા થઇ.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

March 21st 2009

દયાળુ

                          દયાળુ

તાઃ૨૦/૩/૨૦૦૯                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મનને મળે ભઇ શાંન્તિ,જીવનમાં આવે ઉજાસ
કરુણા સાગર છે દયાળુ,મુક્તિના ખોલે એ દ્વાર
                              ……..મનને મળે ભઇ શાંન્તિ.
ભજન ભક્તિનો સાથ, લાવશે જીવનમાં હાશ
મળશે જન્મને શાન, ન માગેલુ મળશે માન
સિધ્ધિના સોપાન ચઢતાં,રિધ્ધિ ખોલશે દ્વાર
જન્મ પામર મટી જશે, થશે સફળ અવતાર
                               …….મનને મળે ભઇ શાંન્તિ.
સાંભળીસંતની વાણી,જીવનમાંઆણી ઉજાસ
મળી જશે જીવને શાંન્તિ,રહેશેનહીંકોઇક્રાન્તિ
મહેંકમાનવતાની મળશે,દયાળુજ્યાંદયાદેશે
નામાગણી નાઅભિલાષા,થશેપુરી સૌ આશા
                               …….મનને મળે ભઇ શાંન્તિ.

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

March 21st 2009

ચાલ ચાલ.

                    ચાલ ચાલ.

તાઃ૨૦/૩/૨૦૦૯                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બાળક ચાલે ચાલ ને પગલાં માંડે ચાર
માતાને હરખ ના માય,
                        જાણે જીંદગી થઇ ન્યાલ
                                      ……..બાળક ચાલે ચાર.
ડગમગ ડગલાં ચાર મુકે,ને આંગળી છોડે પળવાર
ટેકોદેતી માવડી વ્હાલથી,જાણેભવોભવથી હરખાય
                                      ……..બાળક ચાલે ચાર.
બારણું ખોલી ભણતરનું,ને ચઢે ભણતરના સોપાન
એક,બે કરતાં બાર વટાવી, કૉલેજના ખોલ્યા દ્વાર
                                     ……..બાળક ચાલે ચાર.
ચાર ડગલાં જીદગીમાં ચાલે,પળપળ ઉજ્વળથાય
કરવા સાર્થક જન્મને, ચાલે પાવન મનથી ચાલ
                                     ……..બાળક ચાલે ચાર.
મલ્યો જ્યાં સાથ સહવાસીનો, ભક્તિ લીધી સંગ
હૈયે ટાઢક મેળવી લેતાં, લાગ્યો જલાસાંઇનો રંગ
                                     ……..બાળક ચાલે ચાર.
સંસારની વાંકી ચુકી ચાલમાં,વરસો વીતી ગયા
પપ્પા,પપ્પાકહેતા પપ્પાપછી મળી દાદાનીહાક
                                     ……..બાળક ચાલે ચાર.
ચાલ ચાલતાં જીવનમાં,મળે માન,મહેંક ને પ્રેમ
થાયસફળ આ માનવજન્મ,ઉભરે લઇઅનંત હેત
                                     ……..બાળક ચાલે ચાર.

=========================================

March 18th 2009

આવી એ ઘડી

                          આવી એ ઘડી                      

તાઃ૧૭/૩/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિનો જીવનમાં જ્યાં લાગ્યો રંગ
         આવી ગયો જીવનમાં ભઇ ત્યારનો ઉમંગ
મનમાં ના કોઇ વ્યાધિ મળતી
          જીવને જગતમાં ત્યાંઅનંત શક્તિ મળતી.
                                  …….ભક્તિનો જીવનમાં જ્યાં.
માળા રાખી હાથમાં ને હૈયે જલારામ
        પળપળ મને વ્હાલી લાગતી સંગે સાંઇરામ
ભજન ભક્તિની પ્રીત છે જગે નિરાળી
         ના જગમાં બીજી સાચી રીત છે આવી
ભક્તિભાવને પ્રભુપ્રીત મળે જગમાંજ્યારે
        દ્વારખુલે ત્યાં મંદીરનાજ્યાં શાંન્તિ મળીજાય.
                                 …….ભક્તિનો જીવનમાં જ્યાં.
દુર દીસે નહીં જગે પ્રેમના ડુંગર
       માનવમનની પ્રીતસદારહે સંસારનીઅંદર
લાગણી પ્રેમ મળશે આ નાશ્વત જગે
      મળશે મુક્તિ આ જીવને શાશ્વત જીવનથાશે
આજની આ ઘડીની પળપળને પારખી લેતા
       જીવ જગતમાં ત્યારે પરદીપ બની મહેંકશે.
                               …….ભક્તિનો જીવનમાં જ્યાં.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

March 17th 2009

ઉજાણીનો આવરદા

                               ઉજાણીનો આવરદા

તાઃ૨૪/૨/૨૦૦૯                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભઇ જીભ સળવળે મારી,જ્યાં સાંભળે નામ ઉજાણી
ના રાહ સમયની હુ જોતો, કેડ બાંધી તૈયાર રહેતો
                               ……. ભઇ જીભ સળવળે મારી.
કોણલાવશે શુ ને કોણલાવશે કેટલું તેવું વિચારુબહુ
ઉંધીયું આવશે યા ગોટા કે પછી લાવશે પાણીપુરી
ફાફડાઆવશે તો ચટણી મળશે કે પછી ટામેટાસુપ
મરચુ તળેલુ મળી જાય ત્યાં તો ગોટા લાગે અમૃત
                               ……. ભઇ જીભ સળવળે મારી.
હુ વિચારુ કે આજે છે શનીવાર છે ઉજાણી રવિવાર
આનંદમનમાં એટલો હતો કે ના માન્યો ના મનાય
સમયની સાથે ચાલતો જાણે હું મનમાંબહુ મલકાવુ
મળશે આનંદઅનેરો કાલે જે માણવા હું આજેતૈયાર
.                               …… ભઇ જીભ સળવળે મારી.
રવિવારની આજે લહેરથતાં હુ પહોંચીગયો સ્થળપર
સમયની હુંરાહ જોતો શોધુ મિત્રોના આગમનનીપળ
સાંજ પડી હુ એકલો રહ્યો સમજ્યો ઉજાણી ક્યાં ગઇ
હતી ગઇ કાલે ઉજાણી આજે ના આવે ફરી એ અહીં
                                ……. ભઇ જીભ સળવળે મારી.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

March 17th 2009

કામ અને નામ

                              કામ અને નામ

તાઃ૧૬/૩/૨૦૦૯                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરશો સારાકામ કે જે જગમાં રાખે તમારુ નામ
જ્યાં મળશે તમને દામ, નહીં મળે ફરીએ કામ
                               ……કરશો સારા કામ કે જે.
મહેનત કરશો તનથી, ને રાખશો મનમાં હામ
સફળ થશે સૌ કામ,જ્યાંરહેશે સદાય હૈયે રામ
મળશે માન ને પ્રેમ જગે,જે રાખશે જીવે રહેમ
મનનીભાવના પુરણથશે,ને સહકાર રહેશે ક્ષેમ
                               ……કરશો સારા કામ કે જે.
મારુતારુ જ્યાં મટીજશે,ત્યાં થશે આપણુ કામ
બે હાથથી બહોળા થશે,જ્યાંમળશે સૌના હાથ
મુક્ત મનની મહેંક વધે,મળે હૈયે સૌને આનંદ
કામનામની નાવ્યાધી,ત્યાં દુઃખનેઆવે આંધી
                               ……કરશો સારા કામ કે જે.

———————————————

March 15th 2009

વૈદજી

                             વૈદજી

તાઃ૧૩/૩/૨૦૦૯                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મનની મુંઝવણ નો રસ્તો, મુલાકાતે મળી જાય
શરીરની તકલીફનો રસ્તો, વૈદજીથી મળી જાય
                         ………આ તો આનંદ આપી જાય.
ઉઠજો વ્હેલા દાતણ પહેલા,લોટો પાણી પીજો અહીં
પેસ્ટબ્રશને દુર રાખો દાતણ દાંતમજબુત કરશેભઇ
                          ………એ તો આનંદ આપી જાય.
નાહી ધોઇ,પુંજા પતાવી,રસોડામાં નાસ્તો લેજો જઇ
ગરમ પાણીમાં ચમચો તજનો પાવડરને મધ પીજો
                           ……..ત્યાં તો શરીરે સ્ફુર્તી થાય.
ચા કે દુધ ગરમ લેજો, સાથે નાસ્તો માણજો ઘરનો
પછીએક કેળુ ખાજો,તો કેલ્શીયમથી ડૉક્ટરજશે દુર
                            ……આતો હાડકા થશે મજબુત.
શીયાળામાં શરદીની તકલીફમાં ઉધરસ ખાશો નહીં
સવારમાંઆદુનેધોઇ,મીઠુ ભભરાવીમુકજો મોંની મહીં
                            ……..આતો શરદી ભગાડી જાય.
દાંત દુઃખે કે સડે, લવીંગનો પાવડર દબાવજો તહીં
દરરોજસવારે ઠંડાપાણીની છાલક આંખમાંમારજો ભઇ
                            …….ત્યારે દ્રષ્ટિ સારી થઇ જાય.
શ્વાસની તકલીફ હોય તો,થાક લાગે તેવુ કરશો નહીં
સવારમા પથારીમા પલાંઠીવાળી પ્રાણાયામ કરજો
                            …….ત્યાં શ્વાસ સુધરી જશે ભઇ.
શરીરની શક્તિને સાચવવા,આડું અવળુ ખાશો નહીં
લૉજ કે હૉટલ દુર રાખીને, ઘરનુ સાત્વિક ખાજો સહું
                           ….ત્યાં સાત્વિક જીવન મળી જાય.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

March 14th 2009

અંતરમાં ઉમંગ

                     અંતરમાં ઉમંગ

તાઃ૧૩/૨/૨૦૦૯                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અંતરમાં આનંદ ઉભરાતો,
          સફળ માનવ જન્મ થઇ જાતો
અનંત મોહથી દુર થઇ જાતો,
               પાવન પ્રભુની કૃપામાં ખોવાતો.
                              …..અંતરમાં આનંદ ઉભરાતો.
સાચા સંતના શરણે હું જાતો,
          જન્મોના બંધનથી મુક્ત હુ થાતો
પામી કૃપા અવનીએ હરખાતો,
               ના મોહ જગતનો રહી જાતો
વંદન કરતાં માયા અહીં છુટે,
ઉજ્વળ જીવન પામી જગતના દુખો છે તુટે.
                             …..અંતરમાં આનંદ ઉભરાતો.
પ્રેમ ભાવના મેળવી હું રહેતો,
           માનવી મનથી ના કદી ભરમાતો
આવે આંગણે સંત હું મલકાતો,
                 પાવન ઉજ્વળ જન્મ થવાનો
મળેલ કૃપામાં સદા હરખાતો
મોહ માયાના બંધનમાં ના કદી ભટકાતો.
                             …..અંતરમાં આનંદ ઉભરાતો.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

March 12th 2009

પુંજન અર્ચન

                                                   

                       

 

 

 

 

                      પુંજન અર્ચન

તાઃ૧૨/૩/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બારણું ખોલુ પ્રેમ ભાવથી, ભક્તિ પ્રેમનો રંગ
ઉજ્વળ ઉગે પ્રભાત આજે, પુંજન અર્ચન સંગ
                             …….બારણું ખોલુ પ્રેમ ભાવથી.
પરમાત્માની પામવા કૃપા,હૈયે રાખુ સદા હેત
કંકુચોખા હાથમાં લઇને,કરું અર્ચના રાખી પ્રેમ
લાગણી રાખી ભાવના સાથે, અર્પુ હુ ગંગાજળ
લેજો સ્વીકારી દેજો હેત,રહી અમ જીવન સંગ
                             …….બારણું ખોલુ પ્રેમ ભાવથી.
માનવજીવન મહેંકાવી, દેજો માનવતાનો રંગ
આવજોઆંગણે આવકારુ હું,ધરુ દીપજીવનીસંગ
વંદન કરતાં લાગણી માગું,મળ્યો માનવ જન્મ
પ્રભુ કૃપા પામવા કાજે, પ્રાર્થનામાં રહેજો સંગ
                             …….બારણું ખોલુ પ્રેમ ભાવથી.
સકળ જગતના સર્જનહાર,કરુ વંદન નીજ દ્વાર
માગુ કૃપા સ્નેહભાવને,રહે પ્રેમ જગતજીવસંગ
ના માયા ના વળગે મોહ,રાખજો સ્વાર્થને દુર
આવજો વ્હેલા દેજોપ્રેમ,રહેજો અંતે મુક્તિ સંગ
                             …….બારણું ખોલુ પ્રેમ ભાવથી.

===================================

« Previous PageNext Page »