January 4th 2009

મારા ગામની ગૌરી

                       મારા ગામની ગૌરી

તાઃ૪/૧/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મારા ગામમાં  જન્મી ને  વળી ગામમાં જ ઉછરી
સૌને  વ્હાલી ને ગમતી સૌને મારા ગામની ગૌરી
                                        ………મારા ગામની ગૌરી

પરોઢીયે વાસણને લઇને દોતી ગાયને ઘાસ દઇએ
દુધ લાવી રસોડે આવી ચાપાણી  તૈયાર એ કરતી
સેવા માબાપની કરવામાટૅ સદાય તત્પરએ રહેતી
નાહીધોઇ તૈયાર થઇ આવી વડીલને પગે લાગતી
                                    …….એવી મારા ગામની ગૌરી

જલાબાપાને સામેરાખી ઘીનો દીવો પ્રેમથી કરતી
વંદન કરતા કહેતી હંમેશા ભુલનો ગુનો કરજોમાફ
સાથમાં રહેતી સૌની જ્યારે નિશાળ ભણવા જાતી
સૌ શિક્ષકની એ વ્હાલી વિધ્યાર્થી પ્રેમ સૌનો લેતી
                                    …….એવી મારા ગામની ગૌરી

સુખદુઃખમાં એ સાથે રહેતી ને હિંમત મનથી દેતી
દુઃખદેખે ત્યાં હાથપકડતી ને જરુરે ટેકો પંણ લેતી
તહેવારોમાં તૈયાર રહીને આનંદ પ્રેમે વહેંચી દેતી
રક્ષાબંધનના તહેવારે પાંચપચાસ રક્ષા બાંધીલેતી
                                    …….એવી મારા ગામની ગૌરી

ઉજ્વળ જીવન સંસ્કાર ઉત્તમ ને સાથે પવિત્ર પ્રેમ
ગામમાં સૌની ચાહત મેળવી ને લાગણી સાથે લેતી
આવી આજે એ ઘડી જે જગમાં જન્મે છે સૌને મળી
વિદાયવેળાએ આંખો સૌ ભીની ના નીકળીકોઇવાણી
                                    …….એવી મારા ગામની ગૌરી

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

January 4th 2009

ગાજરનો હલવો

                               ગાજરનો હલવો

 

તાઃ૩/૧/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મોરસ નાખી મહીં ચમચાથી હલાવું ભઇ
       દેવાને જીભે સ્વાદ ગાજરનો હલવો બનાવુ આજ
ના બીજુ કાંઇ જાણું ગાજરને છીણી નાખ્યુ
        એક બે ત્રણના ગણતો અહીં મે પંદર લીધા ભઇ
                            ……એવો ગાજર હલવો બનાવુ અહીં
લાઇટર મેં લીધુ હાથે સળગાવ્યો ગેસનો ચુલો
        ના સમઝણ પડે કંઇ તોય તપેલુ મુક્યુ માથે
કડછો રાખ્યો હાથે હલાવુ મોરસ ગાજર સાથે
        ઇલાયચી ને ચારોળી લીધી મીક્ષ કરવામાટૅ
                           ……એવો ગાજર હલવો બનાવુ અહીં
દુધ નાખ્યુ તપેલે ને જોતો રાહ વરાળની
        ઉભરો આવે જ્યારે ભઇ મિશ્રણ નાખુ હું ત્યારે
હાથને મહેનત દેતો ને હલાવતો હુ હલવો
        જીભનેપકડી રાખી ના ચાખવા પ્રયત્ન કરતો
                           ……એવો ગાજર હલવો બનાવુ અહીં
બળે નહીં ને બગડે નહીં તેથી તાકી રહેતો
        સુગંધને સાથે રાખી હું ગાજરની સ્મેલ લેતો
થાક્યો કડછો હલાવી ગેસ મેં ધીમો કર્યો
        રાહ હવે હું જોતો ક્યારે થાય આ હલવો ઠંડો
                           ……એવો ગાજર હલવો બનાવુ અહીં

===========================================

January 4th 2009

કરુ હું વંદન

                                   કરુ હુ વંદન

તાઃ૩/૧/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરુ હું વંદન સૌ પહેલા જગમાં
          માબાપને મારા જે લાવ્યા અવનીપર
કૃતાર્થ જીવન જગમાં કરવાને
              લઇ ચરણોની સેવા કરુ પાવન જીવન
                                ……. કરુ હું વંદન સૌ પહેલા.
બાળક હુ નાનો ના સમજુ જ્યારે
         દે પ્રેમ અનેરો જે પાપા પગલીએ દીધો
આંગળી છુટી ત્યાં ભણતરને લીધુ
            હૈયે વસે આનંદ જ્યાં ગુરુની સેવા કરતો
મા સરસ્વતીની પામવા કૃપા
              વંદન કરતો નિશદીન હું પ્રાર્થનાએ રેતો
                                ……. કરુ હું વંદન સૌ પહેલા.
જગતનીમમાં હુ જ્યાં આવ્યો
         પ્રભુ પિતા સહ મા લક્મીને હુ ભજતો
કરુ પ્રાર્થના દે શક્તિ ને મનોબળ
             સંસારની સીડીઓ ને સાથેના બંધન
સંતાન ને સાચી ભક્તિ બતાવી
               દોરતો રહેતો પળપળ જગનાસોપાને
                            ……. કરુ હું વંદન સૌ પહેલા.
સંસારી જીવન સાર્થક કરવાને
          જલાબાપા સંગ સાંઇબાબાને ભજુ હું
મુક્તિ ના દ્વારે દેશે સાથ જીવનમાં
            નાઆશા કોઇ જ્યાં મળે મુક્તિ આદેહે
જલાબાપાને સાંઇબાબા સંસારે આવ્યા
               પામીગયા મુક્તિને દોરીરહ્યા જીવોને
                              ……. કરુ હું વંદન સૌ પહેલા.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@